×

توانمندی ها

امنیت اطلاعات و فناوری مستمر و سریع و روند رو به رشد استفاده از آن در سازمان به دلیل پیشرفت در نگهداری آنها، بزرگترین چالش در عصر فناوری اطلاعات و حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی به شمار می رود. امروزه امنیت اطلاعات غیرمجاز تلقی می شود، تغییرات، خرابکاری و افشاء، یک ضرورت و اجتناب از اطلاعات، باید به عنوان فرآیندی برای تمامی سازمان های رایانه ای تلقی شود. از این رو امنیت دارایی های سیستم است. حیاتی است و نیاز به مدیریت مؤثر دارد.

Pic
لایه 1

Physical Layer

در این لایه نوع اتصال و روش برقراری ارتباط مطرح است. افزارهای مختلف بر اساس نوعهمانطور که می دانید سخت های ارتباطی متفاوتی هستند.عملکرد و ساختار آن دارای مدل این لایه در واقع تعیین میکند که ما اطلاعات خود را قرار است به ای انتقال دهیم.

Pic
لایه 2

Data Link Layer

در این لایه اطلاعات هویتی دستگاه های در ارتباط با شبکه به منظور تعیین مقصد پاسخ درخواست مورد استفاده قرار میگرد انواع سوییچ های لایه 2 و اکسس پوینت های شبکه در این لایه می باشد.
 

Pic
لایه3

Network Layer

این لایه چگونگی رسیدن داده ها به مقصد با وظایفی از قبیل آدرس دهـی، مسیریـابی و پروتکل هـای منطقـی را عهـده دار است کـه شـامل انـواع روترهـا، سوییچ هـای لایـه 3 ، فایروال، UTM و ... می باشد.
 

Pic
لایه4

Transport Layer

این لایه پشتیبـانی کنترل جریـان داده ها و بررسی خطا و بازیابی اطلاعات بین دستگاه های متفاوت را برعهده دارد. از جمله مواردی که در این لایه می توان به آن اشاره نمود UTM ها و Certificate SSLها برای برقراری ارتباط امن در بستر شبکه هستند.

Pic
لایه5

Session Layer

این لایه وظیفه ترکیب و اعلام درخواست به سرویس مورد نظر را برعهده دارد. به عنوان مثال درخواست برقراری ارتباط با سرویس http و یا https بر عهده این لایه می باشد از جمله تجهیزات فعال در این لایه دستگاه هـای فایروال و UTM می باشند.

Pic
لایه6

Presentation Layer

وظیفه اصلی این لایه قالب بندی اطلاعـات است. معمولا فعالیت هـایـی نظیـر رمزنگـاری و فشرده سـازی از وظایف اصلی این لایه محسوب می شود. محصولات دارای خدمات رمزنگـاری مانندDRMها در این لایه قرار می گیرند.

Pic
لایه7

Application Layer

نـرمافزارهـای کاربـردی از طریق این لایه با شبکه ارتباط برقرارمیکنند.می توان گفت که این لایه رابط بین کـاربـر و شبکـه است. محصولاتی مانند آنتـی ویروس، مانیتورینگ، فـایروال،UTM ،DLP و .... در این لایه فعالیت دارند.