راهکارهای امنیتی



  • Kaspersky For Storage
  • Kaspersky For Mobile
  • Kaspersky For Managment
  • Kaspersky For File Server
  • Kaspersky For Mail Server
  • Kaspersky For Virtualization
  • Kaspersky For Internet Gateway
  • Kaspersky For Collaboration
     Kaspersky For Storage



راهکار Anti-Virus for Storage از خانواده تجهیزات ذخیره سازی EMC Celerra در مقابل کلیه بدافزارها محافظت میکند.
 

سیستم های ذخیره سازی داده شبکه ای به کارمندان سازمانها در ابعاد مختلف امکان دسترسی اشتراکی بهاطلاعاتشان را به طور سریع و آسان می دهد.