SOPHOS UTM Manager - SUM


مدیریت متمرکز دستگاه های UTM با استفاده از نرم افزار SOPHOS UTM Manager


(SOPHOS UTM Manager (SUM

مدیریت متمرکز UTM های شما
با توجه به اهمیت یکپارچگی در زیرساخت مربوط به تجهیزات امنیتی شبکه سازمان های بزرگ و یا مجموعه هایی که دارای گستردگی جغرافیایی وسیع می باشند ، مدیریت UTM های نصب شده در سطح شبکه یکی از دغدغه های ذهنی راهبران شبکه می باشد. به کمک سامانه نرم افزاری SOPHOS UTM Manager، مدیران و راهبران شبکه قادر خواهند بود تا تعداد زیادی از UTM های SOPHOSنصب شده در نقاط مختلف را از یک مکان و یک کنسول واحد مدیریت و راهبری نمایند.

تمرکز مدیریت در یک مکان، اتصال امن و استاندارد به UTM ها، کاهش چشمگیر نیروی انسانی متخصص برای راهبری UTM ها و تمکز بسیار بالای سیاست گذاری از امیتیازات استفاده از این نرم افزار می باشد.


 

SOPHOS-SUM-1.png
SOPHOS-SUM-2.png
SOPHOS-SUM-3.png
دریافت اطلاعات فنی SOPHOS UTM Manager